Aviso legal

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (LSSI)

EMBADE Obras e Servizos, responsable da páxina web, pon este documento a disposición dos usuarios cos que pretenda cumprir coas obrigas establecidas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI).-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web sobre as condicións de uso do sitio web. Calquera persoa que acceda a este sitio web asume a función de usuario, comprometéndose ao estrito cumprimento e cumprimento das disposicións aquí establecidas, así como de calquera outra disposición legal que resulte de aplicación.

EMBADE Obras e Servizos resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer na páxina web, sen que exista obriga de comunicar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente a publicación na páxina web de EMBADE Obras e Servizos. Servizos.

DATOS IDENTIFICATIVOS:

 • Denominación Social: EMBADE Obras y Servizos S.L.
 • Nome Comercial: EMBADE Obras e Servizos
 • Domicilio Social: Rúa Telleiras Nº 191. Polígono del Pozo
 • Teléfono: 981 393 026
 • E-mail: embade@embade.com

Obxetivo:
A través do Sitio Web, ofrecemos aos Usuarios a posibilidade de acceder a información sobre os nosos servizos.

PRIVACIDADE E TRATAMENTO DE DATOS

Cando sexa necesario facilitar datos persoais para acceder a determinados contidos ou servizos, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. EMBADE Obras e Servizos facilitará aos devanditos datos o correspondente tratamento automatizado en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados no apartado de Política de Privacidade.

PROPIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL

O Usuario recoñece e acepta que todos os contidos expostos no Espazo Web e, en particular, os deseños, textos, imaxes, logotipos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas ou calquera outro signo susceptible de uso industrial e/ou comercial son suxeitos aos dereitos de Propiedade Intelectual e de todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos e/ou calquera outro elemento inserido na páxina, que sexan propiedade exclusiva de EMBADE Obras e Servizosy/ou de terceiros. , que teñen o dereito exclusivo de utilizalos en tráfico económico. Por todos estes motivos, o Usuario comprométese a non reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar, transformar ou modificar publicamente tales contidos, quedando indemne a EMBADE Obras e Servizos de calquera reclamación derivada do incumprimento de tales obrigas. En ningún caso o acceso ao Espazo Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, salvo que se estableza expresamente o contrario. As presentes Condicións Xerais de Uso do Espazo Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito a utilizar, alterar, explotar, reproducir, distribuír ou comunicar publicamente o Espazo Web e/ou os seus Contidos distintos dos expresamente previstos aquí. Calquera outro uso ou explotación de calquera dereito estará suxeito á autorización previa e expresa expresamente outorgada para o efecto por EMBADE Obras e Servizos ou o terceiro titular dos dereitos afectados.

Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas informáticos, códigos fonte e, en xeral, calquera creación intelectual existente neste Espazo, así como o propio Espazo no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación de propiedade intelectual. EMBADE Obras e Servizos é titular dos elementos que compoñen o deseño gráfico do Espazo Web, dos menús, botóns de navegación, do código HTML, dos textos, imaxes, texturas, gráficos e de calquera outro contido do Espazo Web ou, en en todo caso, conta coa correspondente autorización para a utilización dos ditos elementos. O contido proporcionado no Espazo Web non poderá ser reproducido total ou parcialmente, nin transmitido, nin rexistrado por ningún sistema de recuperación de información, de calquera forma ou por ningún medio, salvo autorización previa, por escrito, da citada Entidade.

Así mesmo, queda prohibido suprimir, eludir e/ou manipular o “copyright” así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismo de información que poidan conter os contidos.

O Usuario deste Espazo Web comprométese a respectar os dereitos enunciados e a evitar calquera actuación que poida prexudicalos, reservándose en todo caso EMBADE Obras e Servizos o exercicio de cantos medios legais ou accións lle correspondan en defensa da súa lexítima actividade intelectual e industrial. dereitos de propiedade.

OBRIGAS E RESPONSABILIDADES DO USUARIO DO ESPAZO WEB

O Usuario comprometese a:

 1. Facer un uso axeitado e lícito do Espazo Web, así como dos contidos e servizos, de acordo con:
  1. A lexislación aplicable en cada momento;
  2. As Condicións Xerais de Uso do Espazo Web;
  3. Moral xeralmente aceptada e bos costumes
  4. Orde pública.
 2. Dispón de todos os medios e requisitos técnicos necesarios para acceder ao Espazo Web.
 3. Facilitar información veraz cubrindo os formularios contidos no Espazo Web cos seus datos persoais e manténdoos actualizados en todo momento para que respondan, en cada momento, á situación real do Usuario. O Usuario será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice e dos danos que causen a EMBADE Obras e Servizos ou a terceiros pola información facilitada.

Non obstante, tal e como se establece no apartado anterior, o Usuario deberá absterse:

 1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do Espazo Web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o normal uso dos servizos ou dos documentos, ficheiros e todo tipo de contidos almacenados en calquera equipo informático.
 2. Acceder ou tentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do Espazo Web, sen reunir as condicións exixidas para o dito acceso.
 3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do Espazo Web, dos seus provedores ou de terceiros.
 4. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico susceptible de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos dos provedores de EMBADE Obras e Servizos ou de terceiros.
 5. Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos de EMBADE Obras e Servizos, provedores alleos e outros Usuarios.
 6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso público a través de calquera forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, salvo que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou estea legalmente permitido.
 7. Eliminar, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos de EMBADE Obras e Servizos. ou de terceiros incorporados ao contido, así como dos dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que se poida inserir no contido.
 8. Obter e tentar obter os contidos mediante medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxeran á súa disposición para o efecto ou se sinalasen expresamente nas páxinas web onde se atopen os contidos ou, en xeral, daqueles que utilízanse habitualmente en Internet porque non comportan risco de dano ou inhabilitación do Espazo Web e/ou dos contidos.
 9. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros información, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera tipo de material que:
 • De calquera xeito, é contrario, menospreza ou vulnera os dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidos constitucionalmente, nos Tratados Internacionais e no resto da lexislación vixente.
 • Induce, incita ou promove accións delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral, aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública.
 • Induce, incita ou promove accións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
 • Incorporar, poñer a disposición ou permitir o acceso a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, lesivos ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde pública. Induce ou pode inducir un estado inaceptable de ansiedade ou medo.
 • Induce ou incita á implicación en prácticas perigosas, arriscadas ou prexudiciais para a saúde e o equilibrio mental.
 • Está protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industrial pertencente á empresa ou a terceiros sen que se autorice o uso previsto.
 • É contrario á honra, á intimidade persoal e familiar ou á imaxe das persoas.
 • Constituír calquera tipo de publicidade.
 • Inclúe calquera tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do Espazo Web.

Se se lle facilita un contrasinal para acceder a algúns dos servizos e/ou contidos do Espazo Web, comprométese a utilizalo con dilixencia, gardándoo en segredo en todo momento. Así mesmo, será responsable da súa debida custodia e confidencialidade, comprometéndose a non cedela a terceiros, de forma temporal ou definitiva, nin a permitir o acceso aos citados servizos e/ou contidos por parte de persoas alleas. Así mesmo, está obrigado a comunicar á empresa calquera suceso que poida dar lugar a un uso indebido do seu contrasinal, como, sen carácter limitativo, o seu roubo, extravío ou acceso non autorizado, para proceder á súa inmediata cancelación. En consecuencia, mentres non realice a anterior notificación, EMBADE Obras e Servizos quedará exenta de calquera responsabilidade que puidese derivarse do uso indebido do seu contrasinal, sendo a súa responsabilidade calquera uso ilícito dos contidos e/ou servizos da Web. Espazo de calquera terceiro ilexítimo. . No caso de incumprir por neglixencia ou intencionalidade algunha das obrigas establecidas nestas Condicións Xerais de Uso, será responsable de todos os danos e perdas que puidesen derivarse do devandito incumprimento para EMBADE Obras e Servizos.

RESPONSABILIDADES

Non se garante o acceso continuo, nin a correcta visualización, descarga ou utilización dos elementos e informacións contidas no sitio web que poidan verse impedidas, obstaculizadas ou interrompidas por factores ou circunstancias alleas á súa vontade. Non se fai responsable das decisións que puidesen adoptarse como consecuencia do acceso aos contidos ou á información ofrecida.

O servizo pode ser interrompido, ou a relación co Usuario pode ser inmediatamente extinguida, se se detecta que o uso do Espazo Web, ou dalgún dos servizos nel ofrecidos, é contrario ás presentes Condicións Xerais de Uso. Non Somos responsables de danos, perdas, reclamacións ou gastos derivados do uso do Espazo Web.

Só será responsable de eliminar, coa maior brevidade posible, os contidos que poidan causar tal dano, sempre que se notifique. En particular, non seremos responsables dos danos que poidan derivarse, entre outros, de:

 1. Interferencias, interrupcións, avarías, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, causadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea á vontade de EMBADE Obras e. Servizos.
 2. Intrusións ilexítimas mediante o uso de programas maliciosos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, como virus informáticos ou calquera outro.
 3. Abuso indebido ou inadecuado do Espazo Web.
 4. Erros de seguridade ou de navegación causados ​​por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo. O administrador do espazo web resérvase o dereito a retirar, total ou parcialmente, calquera contido ou información presente no espazo web.

EMBADE Obras e Servizos exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera índole que puidesen deberse ao mal uso dos servizos de libre disposición e uso polos Usuarios do Espazo Web. Así mesmo, queda exonerado de calquera responsabilidade polo contido e información que se poida recibir como consecuencia dos formularios de recollida de datos, sendo o mesmo só para a prestación de servizos de consulta e dúbida. Por outra banda, no caso de causar danos por un uso ilegal ou incorrecto dos devanditos servizos, poderá ser reclamado ao Usuario os danos ou perdas ocasionados.

Manteras a EMBADE Obras e Servizos indemne de calquera dano derivado de reclamacións, accións ou demandas de terceiros como consecuencia do teu acceso ou uso do Espazo Web. Así mesmo, aceptas indemnizar por calquera dano derivado do teu uso de “robots”, “arañas”, “rastreadores” ou ferramentas similares empregadas coa finalidade de recoller ou extraer datos ou calquera outra acción pola túa parte que impoña unha carga irrazonable para o funcionamento do espazo web.

HIPERENLACES

O Usuario comprométese a non reproducir de ningún xeito, nin sequera mediante hipervínculo ou hipervínculo, o Espazo Web, así como calquera dos seus contidos, salvo autorización expresa por escrito do responsable do ficheiro.

O Espazo Web poderá incluír ligazóns a outros espazos web, xestionados por terceiros, co fin de facilitar o acceso do Usuario á información das empresas colaboradoras e/ou patrocinadoras. De acordo con isto, a empresa non se fai responsable do contido dos ditos Espazos Web, nin se atopa en posición de garante ou/ou provedor dos servizos e/ou informacións que se poidan ofrecer a terceiros a través de ligazóns de terceiros.

Concédeselle ao Usuario un dereito limitado, revogable e non exclusivo de crear ligazóns á páxina principal do Espazo Web exclusivamente para uso privado e non comercial. Espazos web que inclúen unha ligazón ao noso Espazo web

 1. Non poderán falsear a súa relación nin afirmar que dita ligazón foi autorizada, nin incluír marcas, nomes, nomes comerciais, logotipos ou outros signos distintivos da nosa empresa;
 2. Non poderán incluír contidos que poidan ser considerados de mal gusto, obscenos, ofensivos, polémicos, que inciten á violencia ou á discriminación por razón de sexo, raza ou relixión, contrarios á orde pública ou ilegais;
  1. Non poden enlazar a ningunha páxina do Espazo Web que non sexa a páxina principal;
 3. Deberá vincularse ao propio enderezo do Espazo Web, sen permitir que o Espazo Web que realiza a ligazón reproduza o Espazo Web como parte do seu sitio web ou dentro dun dos seus “frames” ou cree un “navegador” en calquera das páxinas do Espazo Web. Espazo Web. Espazo Web. Embade poderá solicitar, en calquera momento, que elimine calquera ligazón ao Espazo Web, tras o cal deberá proceder inmediatamente á súa eliminación.

EMBADE Obras e Servizos non pode controlar a información, contidos, produtos ou servizos prestados por outros Espazos Web que teñan establecidas ligazóns ao Espazo Web.

PROTECCIÓN DE DATOS

Para utilizar algúns dos Servizos, o Usuario deberá facilitar previamente determinados datos persoais. EMBADE Obras e Servizos tratará automaticamente estes datos e aplicará as medidas de seguridade correspondentes, todo iso cumprindo co GDPR, LOPDGDD e LSSI. O Usuario pode acceder á política seguida no tratamento de datos persoais, así como ao establecemento das finalidades previamente establecidas, nas condicións definidas na Política de Privacidade.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como o uso do Espazo Web, rexeranse pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia, as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais de Ferrol.

Scroll ao inicio
Skip to content